• Imprimeix

Transparència

Destaquem

Entitat participada

Actius de Muntanya

Organització institucional i administrativa

1.1 Estructura organitzativa i de funcionament

 
1.2 Alts càrrecs i directius

 

1.3 Empleats públics

 • 1.3.4 Relació de llocs de treball del sector públic (Recompte de personal estructural a 1 de gener de 2015) 
 • 1.3.5 Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració
 • 1.3.6 Retribucions, indemnitzacions i dietes

 

1.4 Convocatòries: accés i resolució

 • 1.4.2 Convocatòries personal laboral
 • 1.4.3 Convocatòries de col·lectius específics
 • 1.4.4 Formació per a promoció

 

1.5 Representació sindical

 • 1.5.1 Nombre d'alliberats sindicals
 • 1.5.2 Cost dels alliberats sindicals

 

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

2.1 Pressupostos

 

2.2 Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

 • 2.2.1 Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

 

2.4 Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

 • 2.4.1 Inventari de béns immobles
 • 2.4.2 Béns mobles de valor especial
 • 2.4.3 Gestió del patrimoni
 • 2.4.4 Contractació patrimonial

 

2.5 Subvencions i ajuts

 • 2.5.1 Subvencions i ajuts previstos
 • 2.5.2 Subvencions i ajuts atorgats
 • 2.5.3 Control financer de les subvencions i els ajuts

Contractes i convenis

3.1 Contractes


3.10 Convenis

 • 3.10.1 Registre de convenis de col·laboració
 • 3.10.2 Altres convenis

Territori

4.3 Plans territorials sectorials

 • 4.3.1 Plans territorials sectorials


4.4 Informació cartogràfica

 • 4.4.1 Bases cartogràfiques, serveis web geogràfics i visors i aplicacions

Informes i estudis, plans i programes, informació estadística

5.2 Plans i programes generals i sectorials

 • 5.2.1 Plans i programes generals i sectorials


5.3 Auditories dels serveis públics

 • 5.3.1. Auditories dels serveis públics


5.4 Informació estadística

Procediments administratius, decisions i actuacions de rellevància jurídica

6.1 Normativa

 • 6.1.1 Normativa sectorial
 • 6.1.2 Directives, instruccions i circulars
 • 6.1.3 Normativa en tràmit


6.2 Règim d'intervenció administrativa

 • 6.2.1 Actes amb incidència sobre el domini públic
 • 6.2.2 Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics


6.3 Revisió d'actes administratius

 • 6.3.1 Revisió d'actes administratius


6.4 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

 • 6.4.1 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública


6.6. Dictàmens

 • 6.6.4 Respostes a consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa
Data d'actualització:  10.08.2018